Di Sait Vo Lusérn03/02/2017
()

'Z KANTOÜLE VON KHINDAR

'Z DJAR

'Z IZTA NA MUATAR,
SI HATT VIAR KHINDAR:
DAR LÅNGES, DAR SUMMAR,
DAR HERBEST UN DAR BINTAR.

DA SPILN ATTN BEGE,
DA TÅNTZAN, DA SPRINGEN,
DA JUTZAN, DA STRAITN,
DA LACHAN DA SINGEN.

DA GIAN UN DA KHEMMEN,
DA DRENENSE UM,
DA SOIN HÈRTA LUSTE,
DA KHEARN HÈRTA BODRÙMM.

DA SPILN PITTAR SUNN,
PITTN BINT, PITTN RENG.
DA DJUKHAN IN SNEA
BOBRÀLL ATTI BENG.

I HOKEN NÅ STARCH:
"STEAT DA PITT MIAR!"
DA LACHAN UN LOAVAN VORT
UN KHÖN AZBE BIAR:

"LIABA MOI ROSA!
BARMOCHANLOAVANBACHÉMME.
DU PAITAZ DA,
BAR BARTN BIDAR KHEMMEN."

Rosa von Balìn

 

Trentino, Di Sait vo Lusérn, venerdì 03 febbraio 2017
'Z KANTOÜLE VON KHINDAR - 'Z DJAR

CONDIVIDI